Заетост за роми и бежанци: Мисията възможна

Начало на проекта
01/03/2022
Край на проекта
01/09/2023
Събрани
79690 BGN
Необходими
79690 BGN
Последно обновяване: 30/04/2022

Интегрирането на пазара на труда за две от най-уязвимите групи са обект на нов проект, по който работи Кариерният център на Каритас София

 

 

 

Проектът „Заетост за роми и бежанци: Мисията възможна“ започна на 1 март 2022 и цели да подкрепи уязвими лица, представители на ромската общност и търсещи и получили международна закрила за подобряване на достъпа до пазара на труда. Опитът, изграден в Кариерния център демонстрира нуждата от различни форми на подкрепена заетост  и оказване на съдействие под различни форми за подобряване на шансовете за намиране на работа, установяване, задържане, преодоляване на стереотипи и промяна на нагласи, както сред уязвимите групи, така и сред работодателите.

Дейностите по проекта включват подкрепа за намиране на работа на 60 души, обучения за пазара на труда на 120 души – ограмотяване и изграждане на житейски умения за независимост и установяване на трайна заетост, координация с работодатели, придружавания до работното място за интервю и пробен ден за работа, стажанска програма до 3 месеца за 20 подбрани участници и обучителна програма за започване на собствен бизнес за 15 души с награден фонд.

Всички дейности по проекта се реализират с финансовата подкрепа на Тръста за социална алтернатива.

Изследването на Каритас София „Жените бежанки и пазарът на труда“ представя предизвикателствата пред наемането и задържането на работа на жените бежанки. Освен културните фактори, ниското ниво на образование, липсата на предходен опит, като пречки се посочват семейните задължения, мотивацията и предразсъдъците. Подобни са и някои от бариерите и проблемите, които и ромската общност среща при търсенето на работа.  Изследване на Тръста на социална алтернатива посочва, че жените от ромски произход са по-често изложени на трайна безработица. В допълнение и двете групи по-често работят без договор в сивия сектор като изпадат от осигурителната и здравната система и допълнително усилват своята изолация. Данни на ЕС и изследвания на Агенцията за фундаментални права посочват, че ромската общност е сред най-уязвимите, а в някои райони на България нивата на безработица достигат до 40% сред ромите. Проблемите се съчетават с ниско образование, ниско самочувствие и увереност в уменията, липса на познания за особеностите на пазара на труда, грамотност, мотивация, както и дескриминация и сегрегация от по-голямата част от обществото.

Проектът „Заетост за роми и бежанци: Мисията възможна“ ще предоставя цялостна услуга за опознаване, доверие, първоначална оценка и определяне на очакванията и изискванията, възможностите, изграждането на план за подкрепа, включването в обучения, определянето на силни и слаби страни. В процеса на практическата подготовка – писане на автобиография и набелязване на план за интервюта, доверителна връзка и ограмотяване за участниците с липса на езикови компетенции. Срокът за реализация на дейностите е 18 месеца и ще приключи през август 2023 година. То се осъществява от екип на отдел Миграция и интеграция и със съдействието на колегите от нашия социален център “Готови за училище“ във Факултета. 

 

За контакти

Владислав Дамянов [ръководител]

+359 88 537 1838

vladislav.damyanov@caritas-sofia.org