Подкрепа за бежанци от Украйна

Начало на проекта
01/03/2022
Край на проекта
28/02/2023
Събрани
10000 BGN
Необходими
10000 BGN
Последно обновяване: 15/07/2022

Для української мови прокрутіть вниз 

Каритас София подкрепя бежанците от военния конфликт в Украйна чрез своя отдел „Миграция и интеграция“. Нашите екипи се състоят от координатор, сътрудници социални дейности с украински и руски език и учители по български език.

Предоставяме помощ в следните направления:

•          Социални консултации. Те включват превод, придружаване и съдействие за достъп до услуги като записване на личен лекар и съдействие за прегледи при специалисти и ваксинации, информиране, насочване и подкрепа за включване в българската образователна система и др. услуги, които са свързани с реализацията на права и задължения на украинските бежанци.

•          Съдействие за намиране на работа. Това са набор от услуги, свързани с ориентация за пазара на труда, възможности за търсене на работа, свободни работни позиции, подкрепа за изготвяне на документи и кандидатстване.

•          Курсове по български език. Те се организират в интензивен формат и са насочени към овладяване на базисна лексика, необходима за започване на работа. Организират се и курсове по български за деца, които са или предстои да бъдат записани в българската образователна система.

•          Подпомагане с ваучери. За най-уязвимите – деца, възрастни хора над 65 г. и хора с трайна неработоспособност, осигуряваме парично подпомагане в размер на 50 лв. месечно за дете и 170 лв. месечно за възрастен или човек с увреждане, за срок до 3 месеца. Включването в програмата става след провеждане на интервю за допустимост спрямо критериите, описани подробно по-долу.

•          Настаняване. Помощ при настаняването на малък брой уязвими домакинства. Тази подкрепа се предоставя за не повече от 3 месеца и представлява субсидия за наем и режийни разходи, които се покриват частично. Съществува и възможност за краткосрочно настаняване до 30 дни, които се намират в кризисна ситуация и опасност от бездомност. За програмата „Настаняване“ има ясни критерии за допустимост. Бенефициентите на тази програма трябва да преминат през интервю и оценка на допустимостта от експерти на Каритас София.

 

 

Критерии за подпомагане с ваучери

Ваучери ще бъдат предоставяни до изчерпване на наличностите. Един човек не може да получава ваучери повече от 3 месеца.

Ваучери се предоставят само на украински граждани, които:

1.         Са влезли в България след 24 февруари 2022 г. и имат международна закрила.

2.         Са с адресна регистрация в София, Пловдив и Бургас и към момента не ползват предоставено от държавната настаняване.

3.         Отговарят на поне един от следните критерии за допустимост:

•          Възраст до 18 или над 65 години

•          Намалена трудоспособност над 50% или инвалидност, удостоверени с документ.

Включването в програмата става след направено интервю за допустимост спрямо критериите и последваща регистрация.

Ваучерите се получават от хуманитарния център в съответния град. За жители на Бургас в хуманитарен център в град Бургас. Подкрепата с ваучери е в размер от 50 лв./месечно на дете и 170 лв./месечно за възрастен над 65 годишна възраст и хора с увреждания и тежки заболявания.

Повече информация за услуги, критерии и включване в програмите на Каритас София за подкрепа на украински бежанци може да получите на посочените контакти и в социалните ни центрове в София, Пловдив и Бургас.

Населените места, в които работим са:

София

Център за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“

ул. Струма №1

тел. +359 (0) 28696335

email: st.anna@caritas-sofia.org

 

Пловдив

Хуманитарен център на Каритас София

ул. „Булаир“ №14А

тел. +359 (0) 882433744 и +359 (0) 888780188

email: migration.plovdiv@caritas-sofia.org

 

Бургас

Хуманитарен център на Каритас София

Бул. „Иван Вазов“ №2

тел. +359 (0) 886869410

email: migration.burgas@caritas-sofia.org

 

Полезни връзки:

Официален правителствен сайт:

България з догляду за людьми від України | Болгарія для України (gov.bg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка біженців з України

 

В Карітас Софія розпочалась програма підтримки біженців від військового конфлікту в Україні. Програму реалізує Департамент міграції та інтеграції.

Наші команди складаються з координатора програми, соціальних працівників з українською та російською мовами та вчителів болгарської мови.

Ми надаємо підтримку в наступних сферах:

•          Соціальні консультації.  Консультації включають переклад, супровід та допомогу з доступу до таких послуг, як реєстрація у лікаря загальної практики, допомога при оглядах спеціалістів та вакцинаціях, інформування, орієнтування та підтримка  для включення до болгарської освітньої системи та інші послуги, пов'язані з реалізацією прав та обов'язків українських біженців.

•          Допомога у пошуках роботи. Це комплекс послуг, пов’язаних з орієнтацією на ринок праці, можливостями пошуку роботи, вакансіями, підтримкою з  підготовки та оформлення документів.

•          Курси болгарської мови. Організовані  інтенсивні курси, які спрямовані на оволодіння базовою лексикою, необхідною  для того, щоб розпочати роботу. Також організовуються курси болгарської мови для дітей, які приєднались або збираються приєднатись до болгарської освітньої системи.

•          Допомога з ваучерами. Для найбільш незахищених верств населення - дітей, літніх людей старше 65 років та осіб з стійкою непрацездатністю надається матеріальна допомога  до 3 місяців у розмірі 50 лв. на місяць для дитини та 170 лв. на місяць для дорослої особи або інваліда. Включення до програми відбувається після проведення співбесіди і відповідно до критеріїв, викладених нижче.

•          Проживання. Передбачається можливість підтримки з розміщення та проживання для невеликої кількості незахищених домогосподарств. Ця підтримка надається не більше 3 місяців у вигляді субсидіі за оренду та комунальні послуги, які покриватимуться  частково. Також є можливість короткострокового розміщення на термін до 30 днів для тих, хто опинився  в кризовій ситуації та ризикує залишитися без житла. Існують чіткі критерії для участі в програмі з розміщення. Бенефіціари цієї програми мають пройти співбесіду з експертами Карітас Софія для оцінки  відповідності критеріям відбору.

 

Критерії для підтримки ваучерами

Ваучери будуть надаватися до вичерпання запасів. Одна особа не може отримувати ваучери більше 3 місяців.

Ваучери надаються лише громадянам України, які:

  1. В'їхали в Болгарію після 24 лютого 2022 року і мають міжнародний захист.
  2. Вони мають адресну реєстрацію в Софії, Пловдіві та Бургасі і наразі не користуються житлом, наданим державою.
  3. Відповідають принаймні одному з наступних критеріїв:
  • Вік до 18 або старше 65 років. документом.
  • Знижена працездатність понад 50% або інвалідність, підтверджена документом

Включення до програми відбувається після співбесіди для встановлення відповидності критеріям та подальшої реєстрації.

Ваучери отримують в гуманітарному центрі відповідного міста. Для мешканців Бургасу - в гуманітарному центрі міста Бургас. Допомога ваучерами становить 50 лв./місяць на дитину та 170 лв./місяць для дорослого віком від 65 років та людей з обмеженими можливостями та тяжкими захворюваннями.

Додаткову інформацію про послуги, критерії та включення до програм Карітас Софія для підтримки українських біженців можна отримати за вказаними контактами в наших соціальних центрах у Софії, Пловдиві та Бургасі.

Населені пункти, де ми працюємо:

 Софія

Центр інтеграції біженців та мігрантів Святої Анни

Вулиця Струма №1

телефон +359 (0) 28696335

електронна адреса: st.anna@caritas-sofia.org

Пловдив

Гуманітарний центр Карітас Софії

вул.Крастя Пастухова, 22

телефон +359 (0) 882433744 та +359 (0) 888780188

електронна адреса: migration.plovdiv@caritas-sofia.org

Бургас

Гуманітарний центр Карітас Софія

бул. «Іван Вазов» №2

телефон +359 (0) 886869410

електронна адреса: migration.burgas@caritas-sofia.org

 

Корисні посилання:

Офіційний сайт уряду: Ukraine.gov.bg

Лични истории