„Цветница“ център за обществена подкрепа

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
33000 BGN
Необходими
46000 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ЦВЕТНИЦА“ В МАЛКО ТЪРНОВО

 

 

 1. Обща цел

 

Общата цел на ЦОП „Цветница“ е да предоставя подкрепа на деца и семейства от Община Малко Търново в посока:

 • Превенция на ранното отпадане от училище;
 • Подкрепа за придобиване на знания и умения за практически  живот;
 • Ранна интервенция при  деца от двуезични семейства и деца със специални образователни потребности (СОП), които имат образователни затруднения  и проблеми в приобщаването – подкрепа за включването на децата в предучилищното и началното училищно образование;
 • Подкрепа за подобряване на отношенията в семействата;
 • Участие на децата в изяви пред местната общност за демонстрация на практика на усвоени социални умения.

 

 1. Целеви групи

 

В ЦОП „Цветница“ работим с деца в риск и техните родители и/или близки, живеещи на територията на Община Малко Търново:

 

 • Деца в риск от отпадане от училище и техните семейства; деца от ромски произход, слабо владеещи български език и с неграмотни родители; деца, които не посещават редовно училище;
 • Деца в неравностойно социално положение и техните семейства - деца, които живеят в социално слаби семейства; деца на самотни родители; деца живеещи с близки родственици;
 • Деца със специални образователни потребности (СОП) и техните семейства;
 • Неглижирани деца, деца жертви на насилие и живеещи в семейства с насилие;
 • Деца с отклоняващо се поведение: деца, които бягат от дома и имат проблеми във взаимоотношенията си с връстници и възрастни; деца извършители на противообществени прояви и техните семейства;
 • Деца с проблеми с привързаността; деца, разделени със семействата си;

 

 1. Дейности

 

 

 • Проследяване на всеки случай и разработване на социални доклади и индивидуални планове за развитие на децата, съгласувани с родителите; идентифициране на  член от семейството, чрез когото може да се влияе за развитие на случая; обсъждане на постигнатите резултати със семействата;
 • Извънкласни занимания и дейности – организирани в зависимост от индивидуалните планове и след отчитане на развитието и уменията на децата;
 • Консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им; включване в образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им;
 • Социално-правни беседи, срещи и консултации  с родители, семейства и родственици на деца, които са потенциални или предполагаеми обекти на малтретиране и неглижиране; срещи с представители на държавни институции;
 • Групова работа на тема справяне с агресивни и асоциални прояви, себепознание чрез нови предизвикателства, развитие на самоувереност и толерантност и умения за работа в екип, обогатяване на знания и умения за общуване, доверие, самоуважение, откриване на положителни качества и способности;
 • Консултации на деца със СОП със специалисти от София, Варна и Бургас;
 • Съвместна работа на деца и родители в центъра;
 • Предоставяне на дрехи и учебни помагала;
 • Арт и трудова терапия: обработка на вълна и дърво, рисуване с вълна и върху дърво; рециклиране на отпадъчни материали и изработване на сувенири от тях; плетене на панери и кошници; засаждане и отглеждане на цветя и билки;
 • Професионално ориентиране – групови занимания за запознаване с традиционни за общността професии, необходимото образование за тях, посещения на занаятчийски работилници и малки фирми в града, насърчаване и развиване на творчески способности;
 • Групови и индивидуални занимания на тема лична хигиена, облекло, хигиена на дома;
 • Ежеседмична групова работа на тема „Здравословно хранене” и организиране на кулинарни работилници;
 • Посещения на самотни хора в Хосписа в Малко Търново, Центъра за възрастни хора с деменция и други стари хора, живеещи сами;
 • Участия на децата в изяви пред общността, с цел демонстрация на усвоени социални умения.

 

 1. Постижения

 

Годишно предоставяме подкрепа на повече от 41 деца и техните семейства. Децата, които посещават ЦОП „Цветница“ ходят редовно училище и напредват в  развитието си още след първите 2-3 месеца в центъра ни. Те не престават да развиват нови умения и да проявяват интерес за участие в редица инициативи в местната общност.

 

 

 1. Доброволци

 

В ЦОП „Цветница“ гостуват доброволци от различни населени места в България, което предизвиква интереса на децата към общуването и развива уменията им за себеизява и желанието им за успех.

 

 1. Трудности и предизвикателства

 

Увеличават се  децата със СОП, като по-голямата част от семействата не търсят  съдействие за диагностика и подкрепа на децата. В региона липсват местни специалисти за работа с деца в риск и такива със СОП.

 

Продължава обезлюдяването на региона. Бедните ромски деца в единственото в региона  училище в Малко Търново, вече са над 90%. В края на учебната година средно образование в редовна форма на обучение завършиха едва 6 деца.  Семействата с деца продължават да напускат Малко Търново.

 

Продължава тенденцията за закриване на работни места и увеличаване на нивото на безработицата. Семействата продължават да разчитат на непостоянната работа в дърводобива и на програмите за временна заетост, финансирани от държавния бюджет. Най-големият работодател в района е Община Малко Търново. За съжаление, всички семейства и деца над 10 г., с които работим, споделят желания и намерения за преместване  в по-големи градове.

 

 1. Партньори

 

Благодарим на „Каритас Грац“, Фондация „Херберт Степич“, Община Малко Търново, Горско стопанство – Малко Търново, Кметство Ахтопол, отец Йордан Попов от православен храм „Възнесение Господне” в Ахтопол, пенсионерски клуб „Агата” – Ахтопол, Община Поморие, служителите на Райфайзенбанк, собствениците на ферма „Ковач” – Малко Търново, фирма „Ларус“ – Бургас, както  и на всички индивидуални дарители от София, Пловдив, Бургас и Малко Търново.

 

За контакти

 

Минка Димитрова [възпитател]

Младежки дом, ет. 1, Малко Търново 8162

+358 88 221 2434

tsvetnitsa@caritas-sofia.org

Лични истории