Достъп до образователни ресурси

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
27000 BGN
Необходими
32000 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

ПРОЕКТ „ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ – с. БАНЯ“

 

 1. Обща цел

Основната цел на проект „Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня е да даде възможност и да насърчи пълноценното разгръщане на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическо развитие на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, индивидуалните му способности и интереси. Това се постига чрез организиране и провеждане на ежедневни разнообразни дейности, с които създаваме благоприятни условия за социална интеграция чрез достъп до качествени образователни ресурси и формиране на ценностна система у подрастващите. Знанията и уменията, които се формират при реализиране на дейностите по проекта, са гаранция за бъдеща пълноценна личностна и социална реализация в динамично променящото се общество.

Основни приоритети в работата ни в с. Баня са:

 • Формирането на траен интерес сред учениците към образователно-възпитателния процес и постигане на по-високи резултати
 • Намаляване на броя на отпадналите от училище и увеличаване на броя на успешно завършилите основно образование
 • Включване на децата в разнообразни извънкласни дейности
 • Засилване ролята на родителите и приобщаване на широк кръг заинтересовани лица в процеса на подобряване качеството на образованието
 • Привличане на нови доброволци

 

 1. Целеви групи
 • Деца на 4 години от малцинствен произход, ученици от ОУ „Зл. Терзиев“ и други деца на тази възраст, живеещи в с. Баня. Особено внимание отделяме на малките деца, които не владеят български език, както и деца в неравностойно социално положение, включително такива, чиито родители отсъстват трайно или периодично
 • Ученици, които  са израснали в чужбина и които изпитват трудности с адаптацията към новата среда. С тях работим усърдно върху това да не изостават с учебния материал по математика и български език.
 • Деца, израснали в чужбина и посещавали училище в съответната държава, за които е трудно да се приспособят към новата среда и образователна система в България.

 

 1. Дейности

През изминалата година подкрепихме 52 деца в предучилищна и училищна възраст. Продължихме да работим с малки деца от малцинствена група, които не владеят български език. Работата с тях е продължителна и изисква голямо търпение, но в рамките на пет месеца, децата успяват да усвоят различни ключови компоненти – да броят до 10, да разпознават частите на тялото и да назовават членовете на семейството си.

Някои от тях посещават дейностите на проект „Достъп до образователни ресурси“ за втора поредна година. С тях надграждаме наученото до момента, като целта ни е да ги мотивираме да посещават предучилищна група, а знанията и уменията придобити през месеците на работа с тях ще бъде от изключителна полза през следващата учебна година.

 

 1. Постижения

Основните постижения в резултат на проведените дейности включват:

 • Промяна на нагласите у някои родители за ролята на образованието.
 • Голяма част от седмокласниците, с които работим, започват да осъзнават риска от ранните женитби и отговорността да си родител, както и да си дават сметка, че това трябва да настъпи най-рано с навършване на пълнолетие
 • Голяма част от учениците, които завършват седми клас, продължават образованието си в гр. Нова Загора
 • Много от бенефициентите ни започват все повече да се стремят да развиват своите възможности и търсят възможности за публична изява и участия в различни мероприятия
 • Формиране на елементарни навици у децата на 4-годишна възраст – те вече знаят основни фрази на български, броят до 10, разпознават частите на тялото, както и членовете на семейството си

 

 1. Трудности и предизвикателства

Един от основните проблеми на българското образоване е ранното отпадане на голям брой деца от училище. Все още има семейства, за които образованието на децата не е приоритет. Част от тях, особено родители на момичета, считат, че в  по-горна степен трябва да се обучават само момчета. За тях е по-важно да уредят ранен годеж с момче от заможно семейство, без да се съобразяват с чувствата и мечтите на собственото си дете. Поради това, ранните женитби и липсата на мотивация за продължаване на образованието както у децата, така и у родителите им, е едно от основните предизвикателства, с които продължаваме да се борим.

 

 1. Партньори

Искрено сме благодарни на „Каритас Грац“ и на фондация „Медикор”. Признателни сме и на сдружение „ProBanya“, ръководено от г-жа Цьохман – дългогодишен директор на училище, което си партнираше с това в село Баня.

Благодарни сме и на всеки, който не само материално, но и морално ни подкрепя и вярва, че усилията ни не са напразни, че рано или късно ще видим резултатите от своя труд в личностните успехи на всяко дете, включено в проект „Достъп до образователни ресурси“.

 

За контакти

Мария Димитрова [координатор]

+359 88 823 2046

banya@caritas-sofia.org

Лични истории