„Готови за училище” център за подкрепа на деца и семейства

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
98000 BGN
Необходими
109000 BGN
Последно обновяване: 12/02/2024

Обща цел

Основната цел е предоставяне на комплексна социално-образователна подкрепа на  ромски деца от предучилищна и училищна възраст и техните семейства от квартал „Факултета“ – София.

 

Целеви групи

  1. Деца на възраст 3-5 години, които получават предучилищно възпитание и подготовка.
  2. Деца в училищна възраст, които имат дефицити по основните учебни дисциплини. Работим за компенсиране на тези липси, както и по проблеми, свързани с емоционално-поведенчески прояви.
  3. Родители, настойници или баби и дядовци, които получават от нас специализирана помощ и подкрепа за позитивно родителстване.

 

Дейности

Работата ни е насочена към предоставянето на защитена среда, в която децата да получават изслушване, разбиране, подкрепа и възможност за развитие на техните интереси. Екипът ни използва различни интерактивни методи и материали, настолни игри, художествени дейности и други за справяне с образователните затруднения на децата.

Изнесените дейности – лагери, кино, посещения на музеи, разходки в парка, еднодневни екскурзии и други, оказват благоприятно влияние върху индивидуалното развитие на децата и намаляват на социалната им изолация.

Когато става дума за ромски деца, постигането на добри образователни резултати е неразривно свързано с ежедневната работа с родителите за промяна на нагласите.

Децата ежедневно получават закуска, топъл обяд и следобедна закуска. Осигурената здравословна храна помага за по-ефективна работа в маргинализирани общности като ромската.

 

Постижения

  • Повечето от ромските деца в квартал „Факултета” нямат никакъв положителен контакт с етнически българи и често се обособяват в сегрегирани училища , като по този начин остават изолирани от децата от български произход. Ограничават се възможностите на тези деца да опознават света и намалява шансовете им за успешна социална адаптация и интеграция. В отговор на тази социална изолираност екипът ни провежда редовни извънучебни дейности с помощта на доброволци, които служат и за положителни модели на подражание на децата.
  • Центърът ни се радва на голяма популярност сред местното общество в квартала. Това показва и повишения интерес и все по-активното участие от страна на родителите в образователния процес и личните постижения на децата им. Известно е, че липсата на мотивация и отговорно отношение от страна на възрастните към обучението на децата им води до липса на предучилищна подготовка, нередовното посещение и отпадане от училище. Затова работата с родителите е един от най-основните компоненти на цялостния механизъм, който подпомага образователната интеграция на ромските деца. За тази цел, екипът ни работи в посока осъзнаване на отговорността на родителя за образованието на детето, стимулиране на участието на семейството в училищния живот, както и повишаване на техните социални компетентности и информираност. Ето защо създадохме и групи за споделяне на майките, където се обсъждат различни теми, свързани с майчино и детско здраве.
  • Тенденцията е родителите след време да идват отново при нас, да записват по-малките си деца или да ни препоръчват на съседи и роднини. При тези родители, които започват да работят  постоянна работа, се наблюдава подобряване качеството на живот, което рефлектира и върху нашата работа. Техните деца стават по-спокойни и здрави, емоционалното им състояние и общуване се подобрява. Самите родители също започват да се чувстват по-добре, да мислят за бъдещето си, както и да водят редовно децата си в нашия Център.
  • Заниманията с 4-годишните деца за ранно детско развитие и постигане на училищна готовност продължава да доказва своята ефективност и нужда. При проследяване развитието на децата, които са преминали обучение в нашия център, учителите в подготвителните групи/класове в приемните детски градини/училища декларират на входяща диагностика, че тези деца са едни от най-добре подготвените.
  • Работата с децата от 1 до 7 клас, които са в риск от ранно отпадане от образователната система, също показва своята ефективност. Те успешно преминават в следващо ниво на образование и отпадналите са изключения.

 

Доброволци 

В помощ на дейността на Центъра се включват доброволци както от страната, така и от други държави, като Белгия, Испания, Австрия, Франция, САЩ. Някои от тях идват от неправителствени организации, университети, други от корпоративни фирми, с които си партнираме. След предварителното им  запознаване с нашите дейности те се включват в графика и са инструктирани за правилата и спецификата в работата с деца в риск. Всички са изключително стриктни и всеотдайни в заниманията с децата. Помагат ни много, оставят след себе си приятни спомени и продължаваме да поддържаме контакт дори след края на доброволната им работа.

 

Трудности

Сред основните трудности, с които екипът ни ежедневно се сблъсква, продължават да са ниския социален статус на семействата (живеене в изключително лоши битови условия, безработица, бедност), липсата на достатъчно добри примери сред местната общност по отношение на образование. Предизвикателство са и културно-етническите особености, честите вирусно-бактериални инфекции и последващите здравословни усложнения сред децата.

Понякога трудност представлява и осъществяване на връзка с родителите, особено нужна при спешни случаи. Причина е честата смяна на телефонни номера или липса на мобилни телефони. Преодоляваме този проблем като търсим хората на място в домовете им. Това е много характерно явление за квартала, в който работим.

При процеса на кандидатстване в подготвителните групи и класове се сблъскваме с дискриминационно отношение към родителите на децата от страна на администрацията и директорите на детските градини, което допълнително демотивира родителите на деца от ромски произход да се доверяват на образователната система в страната ни.

 

Партньори

Основни партньори, които подкрепят Център „Готови за училище” са „Каритас Грац“, фондация „Медикор“ и Народно читалище „Стоянка Соколова 1999“. 

 

За контакти

Петя Стоянова [ръководител]

ул. „Суходолска“ № 99, кв. Факултета

+359 88 893 3184

faculteta@caritas-sofia.org

Лични истории