,,Св. Анна“ център за социална рехабилитация и интеграция за бежанци

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 21/01/2022

В Център за интеграция на бежанци и мигранти “Св. Анна“ посрещаме хората с уважение и разбиране. Тук нашите специалисти внимателно изслушват запитванията на посетителите, подготвят индивидуални интеграционни планове и предоставят подкрепа в последващите услуги. Център „Св. Анна“ се намира в сърцето на София (ул. „Струма“ №1) и е отворен за всички от понеделник до петък между 9:30 – 17:30 часа. В условията на противоепидемични мерки и извънредно положение продължаваме работата си онлайн като всеки желаещ може да се свърже с нас по телефона или чрез фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/groups/CaritasSofiaMigration

Ние предлагаме

Социална работа и медиация. Индивидуална подкрепа, включваща социално консултиране и медиация, чрез която се улеснява достъпа до услуги и реализацията на права и задължения, превод, придружаване и посредничество пред здравни заведения, училища и детски градини, държавни и общински институции. При нужда от психотерапевтична, правна или друга специализирана помощ нашите служители насочват клиентите на центъра към съответните специалисти и организации.

Детско развитие и образование. Съдействие на деца в училищна възраст в усвояването на учебния материал и в подготовката на домашна работа. Дейността в клуб „Домашна работа“ се изпълнява от опитни преподаватели, които получават активна подкрепа от нашите доброволци. На родители и деца, които все още не са записани в българската образователна система, предоставяме консултации за реда на прием в училище, както и практическа подкрепа за избор и записване. Поддържаме активен контакт с учители и родители, за да улесним адаптацията на децата в новата среда и да противодействаме на отпадане от образователната система.

Заетост и личностно развитие.

2020 г. беше период на трансформация в направлението Заетост и личностно развитие, изразяваща се в нов холистичен подход за работа с ГТД, които да бъдат включени в повече дейности и те да следват една програма за развитие. Дейностите, които разви звеното за кариерно ориентиране, бяха в няколко направления:

Обучения за пазара на труда, финансови обучения, за самостоятелно търсене на работа, за създаване на автобиографии и подготовка за явяване на интервю, професионално обучение и др.; изграждане на трайни контакти с нови работодатели и партньорска мрежа; индивидуални консултации относно пазара на труда и проучване на компетентностите на търсещите работа; придобиване и повишаване на езикови компетенции по български език чрез богата палитра от възможности за учене в неприсъствена форма и чрез преживяване, и с фокус върху индивидуалните потребности. Екипът ни създаде онлайн съдържание и тества различни платформи и формати, за да продължи да предоставя качествени услуги без прекъсване.

 

Взаимодействие с приемащото общество и гражданско участие

 

Дейностите за връзка с приемащото общество и насърчаване на социалното включване и гражданското участие сред ГТД се фокусира основно в провеждане на Менторска програма, насърчаваща социалните контакти с местната общност и практикуването на български език; включване на граждани на трети държави като доброволци; сесии за културна и социална ориентация, които да запознаят чужденците с бита и културата на нашата страна. В тази връзка създадохме и преведохме на и преведохме на 4 езика видеогид, даващ кратка, но съществена информация за социално – икономическия живот на нашата страна.   https://www.youtube.com/watch?v=ej-O2uF2BtU&t=30s

Съществен момент в работата ни е организиране на събития и чествания на национални и религиозни празници, които оказват трайно и положително въздействие върху хората.

 

Трудности и предизвикателства

Въпреки безспорните успехи, екипът продължава да среща трудности свързани с нагласите на приемащото общество към хората принудени да напуснат своите домове в търсене на по-добър живот. Това усложнява допълнително и интеграцията на нашите бенефициенти, както и успешното им включване в социалния и икономически живот в приемащата страна. България все още се приема предимно като транзитна страна, което води до загуба на мотивация за полагане на усилия в посока успешна интеграция в страната ни. Липсата на функционираща интеграционна стратегия на държавно ниво, поставя екипа ни пред още повече предизвикателства. Това включва: трудности при жилищно настаняване, записване в образователната система, намиране на работа, достъп до здравната ни и социална система, интеграция на децата, които посещават училище и др.

Поради факта, че бежанската ситуация в страната е динамична и трудно предвидима, както и това, че Каритас София разчита на проектно финансиране, отдел „Миграция и интеграция“ често е поставен и пред редица финансови трудности, от които са тясно свързани с бъдещето на предлаганите от нас услуги. Същевременно бенефициентите често губят реалистична представа за възможностите за реализация или мотивация да положат усилия за собствената си интеграция.

Пандемията постави допълнителни предизвикателства като стагнация на пазара на труда, ограничени ресурси и възможности за гъвкавост в търсенето на препитание, влошено психично и физическо здраве. Предизвикателство остава и ограниченото ниво на български език и ниво на образование и компетенции. В работата в дигитална среда, техническите трудности, връзката с интернет и компютърните умения затрудниха изпълнението на дейностите.

 

За контакти

Иван Черешаров [ръководител]

+359 88 850 9837

ivan.cheresharov@caritas-sofia.org

Лични истории