„Готови за училище” център за подкрепа на деца и семейства

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
28100 BGN
Необходими
53000 BGN
Последно обновяване: 09/06/2020

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ“

 

 1. Обща цел на проекта

 

Основната цел на проекта е предоставяне на комплексна социално-образователна подкрепа на  ромски деца от предучилищна и училищна възраст и техните семейства от квартал „Факултета“ – София.

 

 1. Целева групи

 

 1. Деца на възраст 3-5 години, които получават предучилищно възпитание и подготовка в рамките на дейностите на проекта.
 2. Деца от 1. до 7. клас със сериозни дефицити по основните учебни дисциплини, които получават компенсаторна работа по ликвидиране на образователните дефицити, както и по проблеми свързани с емоционално-поведенчески прояви.
 3. Родители, настойници или баби и дядовци, които получават специализирана помощ и подкрепа за позитивно родителстване.

 

 1. Дейности

 

През 2019, 62 деца от квартала и техните семейства получиха социално-образователна подкрепа. Работата ни беше насочена към предоставянето на защитена среда, в която децата да получават изслушване, разбиране, подкрепа и възможност за развиване на техните интереси. Екипът ни работи в посока справяне с различни техни образователни трудности,  като за тази цел използвахме интерактивни методи и материали, настолни игри, художествени дейности и други.

Многото дейности извън рамките на центъра – като лагери, кино, посещения на музеи, посещения, разходки в парка, еднодневни екскурзии и други такива – оказват благоприятно влияние върху индивидуалното развитие на децата и намаляването на социалната им изолация.

Центърът продължава да се радва на голяма популярност сред местното общество в квартала. Екипът ни отбеляза повишен интерес и по-активно участие от страна на родителите към образователния процес на децата им и техните лични постижения. Благодарение на Фондация „Херберт Степич”, децата ежедневно получават обяд, което помага за ефективна работа в маргинализирани общности като ромската.

 

 1. Постижения

 

 • Повечето от ромските деца в квартал „Факултета” нямат никакъв положителен контакт с етнически българи. Впоследствие, много често те се обособяват в сегрегирани училища и по този начин остават изолирани от децата от български произход. Присъщата затвореност на ромските семейства, изолирани от българската общност, ограничава възможността на деца да опознават света и намалява шансовете им за успешна социална адаптация и интеграция. В отговор на тази социална изолираност, нашият екип провежда редовни извънучебни дейности с помощта на доброволци, които служат и за положителни модели на подражание на децата.
 • Включването на родителите в процеса на образователна интеграция на техните деца е от съществена важност за създаването на положителна подкрепяща и стимулираща среда за децата. Липсата на мотивация и отговорно отношение от тяхна страна към обучението на децата, е една от основните предпоставки за отпадането на учениците от училище или нередовното посещение на училище, както и липсата на предучилищна подготовка. Затова работата с родителите е един от най-съществените компоненти на цялостния механизъм, който подпомага образователната интеграция на ромските деца. За тази цел, екипът ни работи в посока осъзнаване на отговорността на родителя за образованието на детето, стимулиране на участието на семейството в училищния живот, както и повишаване на техните социални компетентности и информираност. Създаваме групи за споделяне на майките, където се обсъждат различни теми свързани с майчино и детско здраве.

 

 1. Доброволци

 

В помощ на дейността на центъра се включваха различни доброволци на Каритас София от Германия, Испания, Австрия и България. Някои от тях идват от неправителствени организации, а други от корпоративни фирми, с които си партнираме. След предварителното им  запознаване с нашите дейности те се включват в графика и са инструктирани за правилата и спецификата в работата с деца в риск. Всички са изключително стриктни и всеотдайни в заниманията с децата. Помагат ни много, оставят след себе си приятни спомени и продължаваме да поддържаме контакт дори след края на доброволната им работа.

 

 1. Трудности

 

Сред основните трудности, с които екипът ни ежедневно се сблъсква, продължават да са ниския социален статус на семействата (живеене в изключително лоши битови условия, безработица, бедност), липса на добри примери сред местната общност по отношение на образованието, културно етнически особености, много честите вирусно-бактериални инфекции и последващите здравословни усложнения сред децата.

 

Друго предизвикателство в работа ни с родители е недобрата телекомуникация с тях. Повечето от тях нямат мобилни телефони, а  тези, които имат са с предплатени сим карти и често си сменят номерата. Така при спешни случаи не можем да се свържем с тях. Ние преодоляваме този проблем като ги търсим на място в домовете им. Това е много характерно явление за квартала, в който работим.

 

При процеса на кандидатстване в подготвителните групи и класове се сблъскваме с дискриминационно отношение към родителите на децата от страна на администрацията и директорите на детските градини, което допълнително демотивира родителите на деца от ромски произход да се доверяват на образователната система в България.

 

 1. Устойчивост

 

 • Заниманията с 4-годишните деца за ранно детско развитие и постигане на училищна готовност продължава да доказва своята ефективност и нужда. При проследяване развитието на децата, които са преминали обучение в нашия център, учителите в подготвителните групи/класове в приемните детски градини/училища декларират на входяща диагностика, че тези деца са едни от най-добре подготвените.
 • Постигането на образователни резултати от ромските деца е тясно свързано с ежедневна работа с родителите за промяна на нагласи и изграждане на позитивно родителстване.
 • Изграждането на „мостове на доверие” с ромските родители е процес, който трябва непрекъснато да се поддържа и обновява. 
 • Родителите разчитат за в бъдеще дейността в центъра  да продължава. Тенденцията е след време те да идват отново при нас и да записват по-малките си деца или да ни препоръчват на съседи и роднини.
 • При тези родители, които започват да работят  постоянна работа, се наблюдава подобряване качеството им на живот, което неминуемо рефлектира върху нашата дейност. Техните деца стават по-спокойни, емоционалното им състояние им се подобрява, общуването с другите деца също, здраве, хигиена и т.н. Самите родители придобиват самочувствие, започват да мислят за бъдещето си, водят редовно децата си в центъра.
 • Работата с деца от 1. до 7. клас, които са в риск от ранно отпадане от образователната система, също показва своята ефективност.

 

 1. Партньори

 

Основните партньори, които подкрепиха ЦПДС „Готови за училище” през 2019 продължиха да бъдат „Каритас Грац“, Фондация „Херберт Степич“ и Народно читалище „Стоянка Соколова 1999“. Освен тях, екипът ни отправя специални благодарности и на Райфайзенбанк за подкрепата под формата на дарения и други инициативи.

 

Петя Младенова [Ръководител екип]

ул. „Суходолска“ № 99, кв. Факултета

+359 88 893 3184

readyforschool@caritas-sofia.org

Лични истории