Търсим супервизор

Процедура за избор на супервизор за извършване нa супервизия на екип по проект 

 

I. Обща информация

Сдружение „Каритас София” е благотворителната организация на Католическата епархия „Св. Йоан XXIII“ и е създадена да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов. Ние сме юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. Мисията ни като доставчик на социални услуги е

да помагаме на най-уязвимите групи: стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в

неравностойно положение, бездомни хора. Повече за нашата дейност можете да видите на www.caritas-sofia.org и на фейсбук @CaritasSofiaBG .

 

II. Информация за получената безвъзмездна помощ:

 

Процедура: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BGHOMEAFFAIRS-1.003 „Подобряване на националния капацитет в областта на

убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими

мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица“

Име на проекта: „Подкрепа за бъдеще“

Договор №: 812108-7-19.01.2022.

Бенефициент: сдружение „Каритас София“

Партньор по проекта: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Фонд: Норвежки финансов механизъм, „Програма вътрешни работи“

Програмен оператор: Дирекция „Международни проекти“ – Министерство на

вътрешните работи.

Продължителност: 24 месеца

Период на изпълнение: 19.01.2022 – 18.01.2024

Бюджет: 1 738 908,05 лева

 

 

III. Процедура за избор на супервизор за извършване на индивидуална и/или групова супервизия на екип по проект.

Сдружение „Каритас София“ обявява процедура за избор на супервизор/и/, който да извършва регулярна групова и/или индивидуална супервизия за превенция на професионалното прегаряне, поддържане на психичното здраве на експертите в социална и образователна сфера, работещи пряко с уязвими групи, както и подкрепа за организационно развитие, подобряване на отношения в екипа и работата по случаи.

 

Поръчката е на обща стойност 28 800 лева (двадесет и осем хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС и всички съпътстващи данъци и осигуровки за минимум 40 супервизии.

Цел: Психичното спокойствие и емоционалната стабилност са от критична важност за хората, които работят пряко с уязвими групи. Менталното им здраве е в пряка връзка с ефективността на работата на експертите, от една страна, и на отделните центрове, от друга.

Взаимоотношенията в екипа, неговото благосъстояние, превенцията на стреса, професионалното прегаряне и своевременното отработване на емоции и преживявания от тежките лични истории на бенефициентите са теми за работа с оглед ефективното му функциониране и предоставянето на качествени услуги.

Работата с емоционалните преживявания и грижата за благосъстоянието на хората дава възможност за изработването на коректни решения във връзка със случаите, с които работят.

Честота: Екипът, който ще се ползва от супервизии, включва 40 служители. В зависимост от идентифицираните нужди и заявки ще се провеждат както индивидуални, така и групови сесии в групи с брой до 12 човека.

Отговорността на супервизора/супервизорите/ е да предостави минимум 40 групови и/или индивидуални супервизии за период от 20 месеца, считано от м. май 2022, съобразно идентифицираните нуждите на екипа.  

Изисквания към супервизора:

 1. Да има релевантно образование и професионална квалификация;
 2. Да има релевантен професионален опит в провеждане на екипни супервизии, както и на супервизии при работа по случаи в социалната сфера и при работа с уязвими групи;
 3. Кандидатът следва да е изпълнил през последните 3 години до подаване на офертата услуги с идентичен предмет;
 4. Да предостави контакти за референции от получатели на идентични услуги.

Документи за кандидатстване:

 1. Автобиография с посочен професионален опит в предоставяне на услуги със сходен предмет.
 2. Ценова оферта за:
 • Един астрономически час индивидуална супервизия с включен ДДС, други данъци и осигуровки (за сметка на изпълнител и възложител) при граждански договор.
 •  Един астрономически час групова супервизия (до 12 човека) с включен ДДС, други данъци и осигуровки (за сметка на изпълнител и възложител) при граждански договор.
 1. Минимум една препоръка или контакти за получаване на такава.

Критерии за оценка на офертите:

 1. Отговаря на посочените изисквания и имат релевантен опит;
 2. Най-ниска цена, посочена като стойност за един астрономически час;
 3. Получени позитивни препоръки от дадените за контакт референти.

 

Заплащане: Заплащането се осъществява въз основа на брой проведени супервизии по банков път след издаване на фактура, или с граждански договор за извършена услуга.

 

Възложителят си запазва правото да не разпредели цялата стойност на поръчката, както и да избере повече от един изпълнител на поръчката.

Моля, адресирайте Вашите ценови оферти и съпътстващи документи до Цветомир Думанов на електронен адрес info@caritas-sofia.org не по-късно от 18 часа на 17 май 2022.