СТАНДАРТИ ЗА СПРАВЕДЛИВА ГРИЖА ЗА МОБИЛНОСТ И МИГРАЦИЯ В ЕВРОПА

Организациите на Каритас разработват „Стандарти за справедлива грижа за мобилност и миграция в Европа“.

В много западноевропейски страни търсенето на медицински сестри и болногледачи се увеличава значително по-бързо през годините, отколкото е било успешно покриването на съответното търсене на местно ниво. От началото на нашия век транснационалната (работна) миграция на заети в тази сфера е допринесла значително за противодействието на недостига на персонал и затварянето на съществуващите пропуски в различните системи за грижи и подкрепа. По-специално моделът на 24-часова грижа се утвърди като важен стълб в сектора на грижите и помощта в някои западноевропейски страни, наред с подкрепата от роднини, мобилни и стационарни услуги и краткосрочните грижи. Това са преди всичко болногледачи от страни от Централна и Източна Европа - от Полша, Румъния, Словакия, България или Унгария - които изпълняват тази задача в целеви страни като Германия, Австрия или Швейцария. Дългогодишният практически опит обаче показва, че все още съществуват редица големи предизвикателства, правни пропуски и проблемни области, които все още не са достатъчно добре решени на политическо ниво. В същото време нуждата от грижи и подкрепа продължава да нараства експоненциално в много страни и не на последно място в различните страни на произход на самите болногледачи.

Ето защо Каритас от години се застъпва за обвързващи критерии за качество и за подобряване на грижите и условията на труд на болногледачите,  живеещи в различните целеви страни.

Като първа стъпка, през 2018 г. беше разработен документът за позицията на Каритас Европа „Справедлива мобилност и миграция на грижите в Европа“. Основна цел в него беше не само да се подобрят общите условия за болногледачите в страната на местоназначение, но и да се съсредоточи вниманието върху последиците от миграцията на пътуващите в страните на произход от Източна Европа. 

Въз основа на този документ следваща стъпка е да се работи за въвеждане на общ стандарт на Каритас (Стандарт за справедлива мобилност при грижи и миграция в Европа) от 2024 г. В бъдеще този стандарт ще формира основата за прилагането на различните модели за живеене и сътрудничеството на участващите организации на Каритас. Вече са проведени множество семинари по темата и няколко организации на Каритас участват в проекта.

Какви трябва да бъдат справедливите и законни условия на труд за болногледачите в европейските страни? Какви критерии за качество са необходими в тази чувствителна област? Как в бъдеще могат да се съчетаят по-добре интересите на болногледачите, от една страна, и на хората, за които се полагат грижи, от друга? И какви стъпки трябва да се предприемат, за да се отговори на предизвикателствата в страните на произход – като например нарастващата нужда от грижи на местно ниво?

Следователно основните теми на стандарта обхващат няколко области: справедливи и законосъобразни условия на труд за мигрантите, полагащи грижи; подкрепа за мигрантите, полагащи грижи в страната на произход и в страната на местоназначение; подобряване на качеството на грижите и подобряване на сътрудничеството със страните на произход. Стандартът има за цел да осигури основа за бъдещи политически искания и по-европейска перспектива по темата за миграцията и грижите.