Двудневно обучение на екипите по проект „Подкрепа за бъдеще“

На 1 и 2 март 2022 година се проведоха първите координационни и обучителни срещи по проект „Подкрепа за бъдеще“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“, по който работят съвместно екипите нa Каритас София и Съвет на жените бежанки в България. 

Основната цел на проекта е да осигури правото на детство и гарантира основни човешки права на най-уязвимите сред търсещите международна закрила в България - непридружени непълнолетни и малолетни деца. Проектът ще се изпълнява в София и Харманли. Проектните дейности включват достъп до услуги със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни, детско развитие и неформално образование, кариерно ориентиране и личностно развитие, активно участие и културна ориентация, информиране и публичност.

Събитието започна с приветствени думи от директора на Каритас София – Цветомир Думанов, след което последва преглед на програмата и представяне на всички участници. От досегашната съвместна работа на двете организации бяха споделени и научените уроци и полезни практики до момента. Последва представяне на проект „Подкрепа за бъдеще“, както и ролите и вътрешната координация на екипите. След представянето на целите, индикаторите и запознаване с критериите за мониторинг и оценка, беше обърнато и специално внимание на бюджета и финансовата отчетност по проекта. 

Двудневното практическо обучение имаше за цел запознаване и координация на екипите от двете организации, които ще осъществяват работа на терен. Сформираха се работни екипи за планиране на дейностите за идните месеци и формулиране на основни задачи. Екипите работиха по групи и обединиха усилия в брейнсторминг за идеи за дейности. Пред всеки екип бе поставена различна задача, която пряко кореспондира с дейностите, предвидени за всеки екип на терен. В следствие на работата на екипите по групи беше разработен и график за планиране на дейностите, обхващащ първите 3 месеца от изпълнението на проекта.

Основен фокус се постави върху политиките за защита – Етичен кодекс Механизъм за докладване и обратна връзка, Минимални стандарти за работа с деца, Формуляр за разбиране и приемане на политиката за защита – обхват и др.

С този проект двете организации ще надградят опита си в предоставяне на услуги за търсещи международна закрила, като засилят взаимодействието си с Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и други неправителствени организации, работещи на терен.

Към февруари 2022г. на територията на сигурните зони има 428 непридружени непълнолестни и ние вярваме, че двата екипа ще окажат незаменима подкрепа в осигуряването на права и грижа за тези деца, в търсенето на по-добро бъдеще за тях.