Процедура за избор на регистриран одитор за извършване на външен одит на проект

 1. Обща информация

Сдружение „Каритас София” е благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, създадена  да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов. Ние сме юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. Мисията ни като доставчик на социални услуги е да помага на най – уязвимите хора: стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни хора. Повече за нашата дейност можете да видите на www.caritas-sofia.org и на фейсбук @CaritasSofiaBG/

 1. Информация за полученото финансиране

Процедура: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG65AMNP001-2.005 „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“

Име на проекта: „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“

Договор №: BG65AMNP001-2.005-0001-C01 от 05.06.2019г.

Бенефициент: сдружение „Каритас София“

Партньор по проекта: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България

Фонд: Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция”.

Отговорен орган: Дирекция „Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи.

Продължителност: 24 месеца

Период на изпълнение: 05.06.2019 – 05.06.2021

Бюджет: 1 414 096,24 лева

 1. Процедура за избор на регистриран одитор

Сдружение „Каритас София“ обявява процедура за избор на регистриран одитор, който да извърши независим одит на финансовата и счетоводна документация, на подкрепящата ги техническа документация, както и да изготви одитни доклади съгласно Приложение XV към проектната документация.

Отговорностите на одитора са да извърши 8+2 проверки на финансовите, счетоводните документи, подкрепящите ги технически документи и да изготви съответните одитни доклади.

Ориентировъчен график за провеждане на одиторска проверка и издаване на междинни одитни доклади на необходимата документация от одитора:

 1. Проверка на първи отчетен период:  2 - 13 септември 2019
 2. Проверка на втори отчетен период: 2 - 13 декември 2019
 3. Проверка на трети отчетен период: 2 - 13 март 2020
 4. Проверка на четвърти отчетен период: 1 - 12 юни 2020
 5. Проверка на пети отчетен период: 1 - 11 септември 2020
 6. Проверка на шести отчетен период: 1 - 11 декември 2020
 7. Проверка на седми отчетен период: 1 – 12 март 2021
 8. Проверка на осми отчетен период: 7 -18 юни 2021

В случай на удължаване на срока за изпълнение на проекта след 5 юни 2021 одиторът се ангажира да направи до две допълнителни проверки на финансова, счетоводна, техническа документация и да изготви до два адитни доклада в рамките на наличния бюджет.

Заплащане: Заплащането се осъществява еднократно след изготвяне на окончателен доклад. Стойността на одиторския ангажимент не може да надхвърля 1% от общата стойност на действително направените разходи и не може да е повече от 14 140 лева съгласно бюджета.

Изисквания към одитора:

1. Да е регистриран одитор или одиторско предприятие

2. Да има професионален опит     

Класиране на офертите:

 1. Отговаря на изискванията и е регистриран одитор с професионален опит
 2. Най – ниска цена, посочена като стойност спрямо, заложеният по бюджет разход за одит.

Моля, адресирайте Вашите оферти до Цветомир Думанов на електронен адрес info@caritas-sofia.org не по – късно от 18 часа на 30 август 2019.