Процедура за избор на фирма за изработка на База данни за сдружение „Каритас София“

„Каритас София” е благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, създадена  да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов. Ние сме юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. Мисията ни като доставчик на социални услуги е да помага на най – уязвимите хора: стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни хора. Повече за нашата дейност можете да видите на www.caritas-sofia.org и на фейсбук @CaritasSofiaBG/  

За регистриране, проследяване и отчитане на предоставени социални услуги на бенефициенти, Отдел „Миграция и интеграция“ на Каритас София се нуждае от база данни. Базата данни или Customer Relationship Management (CRM) обхваща лични данни за бенефициентите, т.е. трябва да съответства на изискванията за съхранение и обработка на лични данни (GDPR), описание на предоставените услуги и възможност за тяхното обобщено и кръстосано извличане (reporting). 

В тази връзка организираме информационна среща на 30.07.2018 от 14:00 на адрес ул. Струма 1, Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“, на която ще бъде представен работен вариант на базата данни в Excel.  Желаещите да участват в срещата трябва да потвърдят това до четвъртък - 26.07.2018. След информационната среща фирмите, желаещите да участват в процедурата ще подадат писмено своите оферти.

Критериите за избор на изпълнител са:

  1. Опит в изработка на подобни продукти – портфолио;
  2. Срок на изпълнение;
  3. Цена за изработка на базата данни;
  4. Цена за поддръжка (ако е приложимо).

Лице за контакт: Десислава Петкова dessislava.petkova@caritas-sofia.org, 0889 552 932.