Практикум в "Готови за училище"

В центъра ни за деца и семейства в риск „Готови за училище” стартира практикум на студентите от специалност „Педагогика“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Те ще имат възможността да разширят своите знания и придобият практически умения в работата. Една от целите на този практикум е промяна в нагласите и „разбиване“ на стериотипите към ромската общност сред младите хора и бъдещи педагогически специалисти чрез пряк контакт със средата на работа.