Стартира нова магистърска програма – „Социална работа с бежанци и мигранти“

Нова магистърска програма "Социална работа с бежанци и мигранти" стартира през учебната 2018-2019 година във Факултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски“. Формата на обучение ще бъде задочна.

Магистърската програма се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България. Срокът на обучение е 2 семестъра за специалисти и 3 семестъра за неспециалисти.

Основната насоченост на магистърската програма “Социална работа с бежанци и мигранти” е към подготовката на специалисти в областта на социалната работа с бежанци и мигранти в нейните процесуални и съдържателни измерения – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др.

Като организация, която от години активно работи за подобряване на положението на търсещите и получили международна закрила в България, от Каритас София ежедневно установяваме нуждата от задълбочена подготовка на специалисти в сферата на социалната работа с бежанци и мигранти.

Каритас София е партньор по програмата и занятията по дисциплината “Социална работа в неправителствена организация за работа с мигранти и бежанци” ще се водят от представител на организацията.

Цялата необходима информация за магистърската програма е налична на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика.

Информация за кандидатмагистърската кампания 2018-2019 г. е налична на:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika

 

Подаване на документи – от 13 август до 26 септември 2018 г.
Конкурсен изпит/събеседване – на 28 септември 2018 от 9.00 ч.
Контакти за подаване на документите и за въпроси във връзка с приема: отдел „Студенти“ инсп. В. Ралева, стая 212, Ректорат (Северно крило), тел. 02/9308 526

Информация за общите условия за кандидатстване в магистърски програми в СУ „Св. Климент Охридски“ е налична на сайта на СУ "Св. Климент Охридски" - в секция Прием, Правилник за прием на магистри, както и в Справочник за ОКС „магистър“.

Имейл за контакт с ръководителя на магистърската програма: S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg