Международен ден за изкореняване на бедността

Бедността е посегателство над човешкото достойнство

17 октомври е обявен за Международен ден за изкореняване на бедността, отбелязва се от 1993 г. по решение на Генералната асамблея на ООН. Целта за съществуването на подобен ден в календарите е да се държи будно съзнанието за бедността по целия свят, така че да продължават да се търсят адекватни мерки за нейното изкореняване.

Изхождайки от позицията, че бедността е посегателство над човешкото достойнство и нарушаване на основните човешки права, „Каритас“ в България концентрира своите ежедневни дейности в подобряване условията на живот на крайно нуждаещите се хора, сред които: възрастни хора, деца и младежи в риск и с увреждания, жени в неравностойно положение, бездомни хора и бежанци.

От създаването си, през изминалите над 25 години, успяхме да развием дългосрочни и устойчиви услуги, чрез които да бъдем в още по-голяма полза за бедните и уязвимите хора в България. Защото да нахраниш гладния е добро дело, но да му помогнеш да се изправи на крака и да започне да води достоен живот е мисия, която всички ние дължим на човека в нужда.

В днешния ден, в който целият свят фокусира вниманието си върху бедността и начините за нейното изкореняване, извеждаме на преден план акценти, следствие от нашата ежедневна работа рамо до рамо с бедните хора. Акценти, които трябва да намерят своето практическо разрешение и да доведат до устойчиво подобряване живота на уязвимите хора.

Изключително тревожно за „Каритас“ е положението на възрастните хора в България, мнозинството от които са лишени от възможността за заслужено и достойно изживяване на старините и са изоставени на „произвола на съдбата“. Демографската картина и тежкото положение, в което се намират голяма част от възрастните хора, изискват реализирането на спешни, комплексни и неотложни мерки, които да осигурят реална и адекватна на нуждите им подкрепа.

Необходимо е:

  • да се осигури достъп до качествени социални, здравни и интегрирани услуги в домашна среда и в общността, които да са достъпни като цена и да не зависят от това, в кое населено място живее човек;
  • да се постави фокус върху качеството на грижата и това тя да дава адекватен отговор на потребностите и нуждата от подкрепа на отделния човек;
  • да се разработи ясен механизъм за преминаване от финансиране и предоставяне на услугите на проектен принцип към осигуряване на устойчивостта им посредством използването на различни източници на финансиране.

В обсега на вниманието на „Каритас“ е и нарастващата и ставаща все по-видима група на бездомните хора. Те са в изключително уязвима ситуация, тъй като често са не само без дом, но имат и много други сериозни проблеми: сред тях има изоставени възрастни, хора с увреждания (с физически, интелектуални проблеми, с тежки психични заболявания), жертви на насилие или имотни измами, хора със зависимости.

Необходимо е:

  • да се направят сериозни проучвания с оглед на получаване на реалната картина и представа за мащаба на този проблем, разнообразните причини, водещи до бездомност и специфичните проблеми на различните бездомни хора;
  • да се развият различни по форма и вид услуги за подкрепа, като мобилни услуги за работа на улицата, резидентни услуги;
  • да се постави акцент върху предоставяне на услуги към хора, които са в начална фаза на бездомност, за да се предотврати тяхното трайно социално изключване;
  • да се обърне специално внимание на бездомните хора в изключително уязвимо положение: болни, възрастни, с трайни увреждания.

Убедени сме, че е необходимо да има координиране на усилията, споделяне на отговорности и финансови ресурси във всички сфери и равнища, така че в реалност написаните „на хартия мерки“ за борба с бедността и социалното изключване да доведат наистина до подобряване качеството на живот на бедните хора.

Необходимо е да проявим отговорност към настоящето и бъдещето, загриженост и усилия, за да бъде защитена надеждата, което означава да осигурим условия, в които бедните хора ще могат да поемат живота си в свои ръце, така че да живеят пълноценно и достойно.