Търсещи и получили международна закрила

Ние от Каритас София вярваме, че всеки човек е създаден по образ и подобие на Бога, и има право на достоен и справедлив живот, без оглед на религия, раса и пол. Въпреки че културните различия са в основата на страховете на местното население към бежанците и към хората, търсещи международна закрила, ние сме на мнение, че тяхната успешна интеграция в българското общество е възможна.

В нашия Отдел „Миграция и Интеграция“ (ОМИ) целим да предоставяме комплексни грижи за ефективна адаптация и интеграция на граждани на трети държави (граждани на трети държави са всички хора, които нямат българско гражданство или гражданство на някоя от държавите членки на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария).

Нашите служители и доброволци подпомагат достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото население.

 

Къде работим

Дейността на ОМИ се извършва в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ в София, в регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на ДАБ в София и Харманли. По време на военния конфликт в Украйна отделът разшири дейностите си и местата на подкрепа с разкриване на хуманитарни центрове в Пловдив и Бургас.

При извънредно положение работата продължава онлайн, като екипите избират най-добрите дигитални решения, за да достигнат до хората в нужда.

В Отдел „Миграция и Интеграция“ работят 40 служители, подкрепени от близо 70 доброволци, като 26 от тях са чужденци, наши бенефициенти, които всеотдайно ни подкрепят в нашите дейности.

 

Екип

Отделът се състои от висококвалифицирани социални работници, сътрудници социални дейности, психолог, преподаватели по български език,, координатори и ръководители на проекти и дейности. В работата си служителите са подкрепени от доброволци, не малка част от които от бежанската общност.

 

Създадохме Център за професионално обучение към Каритас София. От май 2022 негово естествено продължение и развитие, в следствие на натрупания опит в Център „Св. Анна“, е дружеството „ТалантиКа“ ЕООД.

 

През 2021 Отдел „Миграция и интеграция“ подкрепи общо 1612 търсещи и получили международна закрила, както и граждани на трети държави. Това са уникални бенефициенти за отдела, като значителна част от тях са се включили в повече от една дейност.

 

Трудности и предизвикателства

Въпреки безспорните успехи, екипът продължава да среща трудности, свързани с нагласите на приемащото общество към хората, принудени да напуснат своите домове в търсене на по-добър живот. Това усложнява допълнително и интеграцията на нашите бенефициенти, както и успешното им включване в социалния и икономически живот в приемащата страна. България все още се приема предимно като транзитна страна, което води до загуба на мотивация за полагане на усилия в посока успешна интеграция в страната ни. Липсата на функционираща интеграционна стратегия на държавно ниво, поставя екипа ни пред още повече предизвикателства. Това включва: трудности при жилищно настаняване, записване в образователната система, намиране на работа, достъп до здравната  и социална система, интеграция на децата, които посещават училище и др.

Поради факта, че бежанската ситуация в страната е динамична и трудно предвидима, както и това, че Каритас София разчита на проектно финансиране, Отдел „Миграция и интеграция“ често е поставен и пред редица финансови трудности, от които са тясно свързани с бъдещето на предлаганите от нас услуги. Същевременно бенефициентите често губят реалистична представа за възможностите за реализация или мотивация да положат усилия за собствената си интеграция.

Пандемията постави допълнителни предизвикателства като стагнация на пазара на труда, ограничени ресурси и възможности за гъвкавост в търсенето на препитание, влошено психично и физическо здраве. Предизвикателство остава и ограниченото ниво на български език и ниво на образование и компетенции. В работата в дигитална среда, техническите трудности, връзката с интернет и компютърните умения затрудниха изпълнението на дейностите.

Може да се свържете с нас по телефон или чрез фейсбук страницата на Отдела - https://www.facebook.com/groups/CaritasSofiaMigration.

 

За контакти

Иван Черешаров [ръководител Отдел „Миграция и интеграция“]

+359 88 850 9837

ivan.cheresharov@caritas-sofia.org

Лични истории

Каузи

Новини