Търсещи и получили международна закрила

Ние вярваме, че всеки човек е създаден по образ и подобие на Бога и има право на достоен и справедлив живот, независимо от религия, раса и пол. Въпреки че културните различия понякога предизвикат страх и безпокойство сред местното население по отношение на бежанците и хората, търсещи международна закрила, ние работим и можем да предоставим реални примери за това, че тяхната успешна интеграция в българското общество е възможна и се случва пред очите ни.

Отдел „Миграция и Интеграция“ (ОМИ) има за цел да предоставя комплексни грижи за ефективна адаптация и интеграция на граждани на трети държави.

Нашите служители и доброволци помагат за достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото население. Целта ни е да създадем условия за успешната интеграция на гражданите на трети държави, които са принудени да напуснат родните си места и да помогнем да се почувстват у дома си в България.

 

Къде работим

ОМИ извършва своята дейност в няколко места в България. Центърът за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ в София, Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ в София и Харманли са основните места за работа на нашия екип. През времето на военния конфликт в Украйна, отделът разшири дейностите си и местата на подкрепа, като откри хуманитарни центрове в Пловдив и Бургас.

При извънредни ситуации, когато работата на място е затруднена, нашите екипи продължават да осигуряват помощта си онлайн, като използват най-добрите цифрови решения, за да достигнат до хората, които имат нужда от нашата подкрепа.

 

Екип

Отделът за миграция и интеграция се състои от висококвалифицирани социални работници, сътрудници по социални дейности, психолози, преподаватели по български език, координатори и ръководители на проекти и дейности. Служителите в отдела имат богат опит и умения, което им позволява да предоставят приложими и подходящи решения за бенефициентите ни.

За да гарантира успешно предоставяне на услуги, екипът е подкрепен от доброволци, много от които са членове на бежанската общност. Служителите в Отдел „Миграция и интеграция“ на ОМИ работят усърдно, за да подпомогнат интеграцията на търсещите и получили международна закрила в България.

Имаме Център за професионално обучение към Каритас София, който от май 2022 развива своята работа чрез дружеството „ТалантиКа“ ЕООД.

 

Въпреки безспорните успехи, екипът се сблъсква с редица трудности, свързани с нагласите на приемащото общество към хората, принудени да напуснат своите домове в търсене на по-добър живот. Тези трудности усложняват интеграцията на нашите бенефициенти и тяхното успешно включване в социалния и икономически живот на приемащата страна. Въпреки че България все още се възприема предимно като транзитна страна, това води до загуба на мотивацията за полагане на усилия в посока успешна интеграция в страната ни. Липсата на функционираща интеграционна стратегия на държавно ниво представлява допълнително предизвикателство за екипа ни. Тези предизвикателства включват трудности при жилищно настаняване, записване в образователната система, намиране на работа, достъп до здравната и социална система, както и интеграция на децата, които посещават училище.

Поради факта, че бежанската ситуация в страната е динамична и трудно предвидима, както и това, че Каритас София разчита на проектно финансиране, ние често сещаме финансови трудности, които могат да окажат влияние върху предлаганите от нас услуги. Същевременно, бенефициентите често губят реалистична представа за възможностите за реализация или мотивация да положат усилия за собствената си интеграция.

Може да се свържете с нас по телефон или чрез фейсбук страницата на Отдела - https://www.facebook.com/groups/CaritasSofiaMigration.

 

За контакти

Владислав Дамянов [ръководител Отдел „Миграция и интеграция“]

+359 88 850 9837

vladislav.damyanov@caritas-sofia.org

Лични истории

Каузи

Новини