Социално предприемачество

Социалните предприятия в Каритас поставят хората над печалбите, като се справят със социални, икономически и екологични нужди в обществото и в същото време са предназначени да генерират печалба. Тя не се разпределя между собствениците, както в традиционните предприятия, а се инвестира в социални дейности. Каритас София има две такива предприятия - бистро Каристо и арт работилници КаритАрт, чиято печалба е предназначена за социалните центрове на сдружението. Това се постига чрез създаване на пространства за участие и споделяне на идеи, насърчаване на сътрудничество, осведоменост и ангажираност сред общността, подобряване на връзките между жителите, местната общност и принос към опазването на околната среда. В същото време служителите получават достъп до работни места, както и чувство за принадлежност, и защитена заетост. В резултат общностите стават по-сплотени, тъй като предприятията на социалната икономика могат да улеснят развитието на приобщаващи местни политики и да допринесат за общото благо. Така всички печелят от новаторските идеи и решения, които отговарят на нуждите на обществото и допринасят за промяна на нагласите.