Екскурзиите с Нат и Ради градят устойчиви личности

ОТ ТЕОРИЯТА…

Теорията за устойчивост на личността, известна още като теория за резилианс, е психологическа теория, която се фокусира върху способността на човек да се справя успешно с трудности, стрес и предизвикателства в живота. Терминът "резилианс" произлиза от латинската дума "resilire", която означава "да се отблъснеш" или "да се възстановиш след удар".

Създадена през 20-те години на миналия век от психолога Емили Роз Кови, теорията за резилианс включва различни аспекти на психологическата устойчивост и способността на човек да преодолее неблагоприятни обстоятелства и да се възстанови. Основният принцип на теорията е, че устойчивите личности са в състояние да се адаптират и справят успешно с житейските трудности, вместо да се сриват под тях.

Теорията за устойчивост може да играе ключова роля при работа с непридружени непълнолетни деца от Близкия изток, които бягат от войни и търсят убежище в България. Тези деца са изправени пред сериозни травми и предизвикателства, които влияят на тяхната психологическа и емоционална устойчивост. Изграждането на устойчивост в тях може да им помогне да се адаптират към новите условия, да се справят със стреса и да намерят начини да изградят пълноценни личности въпреки трудностите. Така може да се предотврати тяхната маргинализацията и превръщането им в агресивни или индиферентни членове на обществото.

Важно е да се осъзнае, че тези деца са преживели сериозни травми и загуби, които могат да оставят дълготрайни следствия в техния психически статус. Теорията за устойчивост предлага подход, който активно ги насърчава да изградят вътрешни стратегии за справяне и възстановяване. Ето някои начини, по които теорията може да помогне:

  1. Подкрепа и приемане: Устойчивостта се развива по-лесно, когато децата са заобиколени от хора, които ги приемат безусловно и ги подкрепят в техните усилия за справяне със затрудненията. Социалните работници и възпитатели могат да играят ролята на подкрепящи фигури, които са там за тези деца, когато им е необходимо.
  2. Социални връзки: Важно е да се подпомагат създаването на положителни социални връзки за тези деца. Стимулирането на приятелства и взаимодействия с други деца и млади хора може да им помогне да се интегрират в общността и да изградят социални умения.
  3. Умения за справяне с трудности: Чрез насърчаване на децата да търсят и развиват ефективни умения за справяне с трудности, можем да им помогнем да се адаптират към новите условия и да намерят решения на предизвикателствата, които срещат.
  4. Създаване на сигурна среда: Тъй като тези деца са преживели травматични събития, създаването на сигурна и стабилна среда е от решаващо значение. Това включва осигуряване на физическа сигурност, зачитане на техните права и основни нужди, както и подпомагане на психологическата им стабилност.
  5. Позитивна перспектива: Подпомагането на децата да разглеждат предизвикателствата като възможности за растеж и развитие може да им помогне да намерят смисъл и надежда в живота си.

ПРЕЗ ПЛАНИРАНЕТО…

Защо е важно тези деца да бъдат извеждани на екскурзии? Отговорът е ясен - пребиваването им в природата и новите преживявания са важен катализатор за изграждане на устойчивост. Природата предлага защитени зони, в които децата могат да се справят с трудности и да изграждат своите умения за справяне с предизвикателствата на живота.

Въпреки това, извеждането на тези деца извън центъра е съпроводено с много административна работа и зависи до голяма степен от добрата воля на адвокатите, които представляват децата. Оценяваме и сме благодарни за помощта на МОМ, ДАБ и адвокатите от НБПП, защото държавните регулации в тази посока са неясни и това усложнява процеса. Нат и Ради, изправени пред административни предизвикателства, се нуждаят от разбиране и допълнителна подкрепа в това начинание, за да могат да продължат своята работа в полза на децата.

Освен процедурните предизвикателства, често има и недостиг на средства. Въпреки общоприетото становище, че за тези деца има достатъчно средства и грижа, често те не разполагат с подходящи обувки и облекла, с които да излязат на екскурзия или на басейн. За осъществяване на една екскурзия, може да се окаже необходимо събирането на дарения от частни спонсори – дрехи, обувки, бански, шапки и т.н..

Понякога се е случвало Наталия и Радост да си задават въпроса "Защо си го причиняваме?", но отговорът  е ясен и мотивиращ. Техните усилия са насочени към осигуряване на подходящи преживявания и създаване на ценни навици и умения на децата, защото това, а не просто физическото оцеляване, е истинска подкрепа за бъдещето им. Излизането им в природата и преживяванията се превръщат в инструмент за подкрепа на децата при развитие на тяхната устойчивост и възможности да се справят с предизвикателствата на този сложен и непознат свят, в който са се озовали.

Въпреки трудностите и предизвикателствата, Наталия и Радост не се отказват. Те знаят, че работата им може да има трансформативен ефект върху живота на тези деца. Тяхната настояща мисия и стремеж за помощ и подкрепа им позволява да създават възможности за децата да откриват своите умения и таланти и да продължат пътя си към по-щастливо и устойчиво бъдеще.

ДО САМАТА ЕКСКУРЗИЯТА – ШКОЛА ЗА УСТОЙЧИВОСТ

За да се заслужи екскурзията се създава и изпълнява бонусна програма, която е с продължителност от поне месец. В нея се събират точки за определени дейности, които са полезни на самите деца, за още някого или за общността като цяло. Тези точки дават възможност на старателните и постоянните да получат като награда определена екскурзия. По време на програмата стремежът е да няма наказания и директно сравняване на постижения. Има само мотивация за постигане на целите. Всеки, който изпълни определените показатели, печели.

Подготовка: планиране, пазаруване и готвене

Всяка реална екскурзия с децата започва с предварително занимание с Наталия и Радост, което включва: планиране, бюджетиране, пазаруване и готвене – всичко това правено от самите участници. Това е важна стъпка към развиване на практически умения, които децата могат да приложат в своя ежедневен живот. И да изградят сигурността, че могат да се справят с тези задачи.

Организация и сътрудничество за обща цел

Планирането и бюджетирането на менюто представляват задача, която изисква добра организация и сътрудничество сред децата. Заедно се вземат решения относно храната, продуктите, необходимите време и усилия за готвене. Изявилите желание са включени в процеса на пазаруване, като целта е да се учат да смятат и изчисляват наличните пари и да се вместват в бюджет.

 

Грижа за себе си и за другите - основни ценности

В процеса на готвене и хранене заедно, децата се учат да се грижат както за себе си, така и за другите. Те си помагат, почистват и се грижат за общата среда. Тези умения са основни ценности, които укрепват  устойчивостта и усещането за отговорност.

 

 

 

 

 

 

 

Приключения и предизвикателства в природата

Екскурзията ни предоставя и много възможности за приключения и предизвикателства в природата. Разнообразните дейности като катерене на скали, скачане по морените, задържане на дъха под вода и балансиране на дървета създават възможности за самооткриване и превъзходство.

Промяна на историята и преживяване на свобода

По време на екскурзията, децата имат възможност да променят своите разкази и истории и да открият радостта от живота. Те изживяват моменти на щастие и гордост, които се отразяват на техните лица и самочувствие. Телефоните са оставени настрана, а децата се наслаждават на преживяванията сред природата и с приятелите си.

Възможност за безусловно приемане от възрастен

Важен аспект от екскурзията е безусловното приемане от възрастен. Децата се чувстват подкрепени и разбрани от госпожите, което подсилва тяхната увереност и доверие в себе си. Те придобиват усещането за това, че е възможно да управляват собствения си живот.

 Резултатите - Щастливо уморени и променени "разкази"

Като резултат от екскурзията, децата са щастливо уморени от пълния с емоции и приключения ден. В тях се запечатва радостта от свършеното и постигнатото. Променените теми за разговор и позитивните преживявания заменят стереотипните измъчени физиономии и сцени на насилие, преобладаващи в социалните медии.

По-силни и устойчиви - поемане на отговорност и преживяване на свобода

С екскурзията децата стъпват към усъвършенстване на своите умения за преодоляване на предизвикателства и поемане на отговорност. Те развиват и упражняват  такива умения като спазване на правила, зачитане на авторитети, полагане на усилия и отлагане на наградата; осъзнаване и приемане на последиците от поведението, самооценка и планиране на времето. Това им създават спомени и преживявания, които ще са вътрешни ресурси, които ще носят през живота си. Възможността за свобода и самооткриване стимулира тяхната устойчивост и укрепва увереността им в собствените им сили.

Важните думи на едно момче - "Днес се почувствах със семейството си"

В края на един такъв невероятен ден, децата споделят своите усещания и мисли. Едно момче казва, че се е почувствало така, сякаш е със семейството си. Това показва колко силно връзките и отношенията, които се изграждат по време на екскурзията, имат положителен ефект върху децата. Радващо е в един момент, да започнеш да се грижиш за останалите около теб не заради наградата: “Госпожо, аз не го правя за точки, благодаря ви, че ми показахте, че е възможно”!