Партньор

Сдружение СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ е неправителствена организация, създадена през март 2003 година от група признати бежанки, успешно интегрирали се в България. Вече 18 години организацията подпомага помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната успешна адаптация и интеграция в приемащото общество в България.
„Съветът на жените бежанки в България“ помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество, като осигурява хуманитарна помощ, социални консултации, преводи и представителство пред институции и информира бежанската общност за техните основни права и задължения.

 

ЕКСПЕРТИТЕ в “Съвета на жените бежанки в България” работят в няколко основни направления:


ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

СЖББ събира различни специалисти, директно работещи с бежанци и търсещи закрила за обучения и семинари по актуални проблеми. Експертният екип развива и вътрешна методика за работа по случаи на бежанци и търсещи закрила, която включва специфика на социалната оценка, приоритизиране на нуждите, план за работа и обхват на насочванията. 

СОЦИАЛНА МЕДИАЦИЯ

Чрез програмата за социална медиация, хората, търсещи закрила, получават възможността за директен достъп до социална подкрепа под формата на преводи и фасилитиране на комуникацията, придружаване до държавни институции, социално консултиране и информиране, покриване на спешни здравни и социални разходи за уязвими лица.

ЛОБИРАНЕ И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Случаите, по които работи организацията, са сложни, многопластови и процесът на работа по тях изисква търсене на решeния и сътрудничество, както с останалите организации в сферата, така и с НПО, предоставящи социални услуги в общността. 

 

ХУМАНИТАРНА ПОДКРЕПА

Бежанците и търсещите закрила могат да получат вещи от първа необходимост, съобразно ситуацията, в която се намират. Регулярно се провеждат проучвания на текущите нужди, за да можем да им отговорим адекватно. С особен приоритет в програмата влизат новопристигналите лица, търсещи закрила, непридружените деца, както и лицата в тежко социално, здравословно и икономическо състояние.