За проекта

Проект "Подкрепа за бъдеще"

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм в рамките на програма „Вътрешни работи“. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия, за проекта е в размер на 899 103 евро. Норвежкият финансов механизъм допринася за намаляване на социалните и икономически неравенства и укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия и 13 държави-бенефициенти от Европейския съюз. 

 

Обща цел: 
Проектът има за цел да допринесе за подобряване на условията и националния капацитет за прием на търсещи международна закрила, с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни. 
Основна задача е осигуряване право на детство, достоен и сигурен живот, гарантиране на основни човешки права на най-уязвимите сред търсещите международна закрила в Република България.

За кого?

 • Tърсещи международна закрила
 • Непридружени малолетни и непълнолетни

 

Кога?
Проектът е с начална дата 19.01.2022 г. и ще се изпълнява за период от две години.

 

Къде?
Ще се предоставят услуги на търсещите закрила и на непридружените малолетни и непълнолетни в Сигурните зони в регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна" на Каритас София. 


ДЕЙНОСТИ по проекта:
ДОСТЪП ДО УСЛУГИ със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни

 • изготвяне на индивидуални планове и управление на случаи на непридружени деца
 • насочвания, превод, придружаване, консултации
 • мултидисциплинарни срещи за обсъждане на случаи

 

ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни

 • сесии по неформално образование, рекреативни занимания, спорт и екскурзии
 • работилници за изграждане и прилагане на умения
 • здравни сесии за хигиена и организация на деня
 • сесии по ограмотяване на български език
 • бонус програма за доверие и отговорност
 • работа с родители за подкрепа и мотивация за включване на децата в българската образователна система

 

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 • първоначален скрийнинг за умения и интереси
 • сесии за финансова грамотност и достъп до пазара на труда
 • сесии по професионално ориентиране
 • мотивационни срещи с хора - ролеви модели
 • тримесечен стаж за усвояване на занаят
 • индивидуална подкрепа за реализация на пазара на труда - кариерно ориентиране, автобиография и търсене на работа
 • насочване към курсове за личностно развитие
 • начални и практически познания по български език

 

АКТИВНО УЧАСТИЕ И КУЛТУРНА ОРИЕНТАЦИЯ 

 • видеа с превод и адаптирано съдържание за културна ориентация
 • работилници за таланти и събития с доброволци
 • културни, социални и спортни събития
 • мигрантски семейства, привлечени за доброволци в Менторска програма

 

Предвиждани РЕЗУЛТАТИ:

 

Дейност „Достъп до услуги“:

 • изготвени са 100 индивидуални плана за управление на случаи на непридружени малолетни и непълнолетни
 • осъществени са минимум 200 насочвания към различни здравни, психо-социални и образователни услуги
 • подобрен е достъпът до услуги на общо 400 търсещи закрила

 

Дейност „Детско развитие и неформално образование“:

 • 300 непридружени малолетни и непълнолетни са включени в игри, спортни и рекреативни занимания – тип преживявания
 • минимум 200 непридружени малолетни и непълнолетни са включени в работилници за изграждане и прилагане на умения
 • минимум 200 непридружени малолетни и непълнолетни са включени в здравни сесии, сесии за за хигиена и за организиране на деня
 • минимум 200 непридружени малолетни и непълнолетни са включени в сесии по ограмотяване на български език
 • общо 200 търсещи международна закрила деца са включени в сесии по неформално образование, рекреативни занимания, спорт и екскурзии
 • 100 деца – търсещи международна закрила са включени в пилотна бонус програма за доверие и отговорност
 • подкрепа и мотивация на родители, за да насърчават децата си при включване в образователната система

 

Дейност „Кариерно ориентиране и личностно развитие“:

 • организирани са сесии за финансова грамотност и професионално ориентиране за 20 непридружени непълнолетни
 • организирани са сесии за финансова грамотност и достъп до пазара на труда за 50 търсещи закрила
 • организирани са информационни срещи за 30 непридружени непълнолетни с доброволци за мотивация и вдъхновение
 • организирани са стажове за усвояване на занаят за 10 непридружени непълнолетни
 • проведени са индивидуални консултации за кариерно ориентиране, изготвяне на автобиография и подкрепа за търсенето на работа за 60 лица, търсещи закрила
 • насочвания към курсове и възможности за личностно развитие за 50 търсещи закрила лица
 • организиран е курс по начални и практически познания по български за 50 лица търсещи закрила

 

Дейност „Активно участие и културна ориентация“:

 • привлечени са 20 граждани на трети държави/семейства - доброволци за участие в менторска програма
 • привлечени са 10 доброволци мигранти, граждани на трети държави и български граждани за участие в сесии за развиване на умения и/или в организирането и провеждането на събития.
 • организирани са 30 културни, спортни и/или социални събития за 300 участници с приоритет непридружени деца

 

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ - www.eeagrants.bg