За нас

КОИ СМЕ НИЕ

Каритас София е най-голямата благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, създадена да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов.

https://us20.campaign-archive.com/home/?u=1daf9e6840101fb21f1b52be0&id=095a27efa9

Нашата мисия

Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние, служителите и доброволците от Каритас София, подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия. Каритас София е изразител на Социалното учение на Католическата църква.

 

Биография

Каритас София е учредена на 31 август 1993, регистрирана е от Софийски градски съд на 20 април 1994 и е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието под №20030416009, като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за извършване на общественополезна дейност. През 90те години организацията е фокусирана върху спешната хуманитарна помощ с цел оцеляване във времето на икономическата криза. С началото на новия век започва развитието на дългросрочните грижи. За целта Каритас София се регистрира в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, като лицензиран доставчик на социални услуги.

 

За кого се грижим

Всеки човек е създаден по Божий образ и в негово лице ние виждаме Бог. Следвайки думите на Христос „Каквото сте сторили на моите най-малки братя и сестри, мене сте го сторили“, ние се грижим за най-страдащите, както бихме се погрижили за Него. Нямаме собствени средства и разчитаме на проектно финансиране, затова не можем да помагаме на индивидуални случаи, а само на хората, които са включени в нашите социални центрове. Подкрепяме стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни. Съдействаме и на хората, които искат да помагат като доброволци.

Каритас София е лицензиран от АКСУ доставчик на следните социални услуги

Социални центрове

 • Дневен център за стари хора в Покрован;
 • Дневен център за пълнолетни хора с увреждания във Веселиново;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в София;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни в риск от социално изключване в Куклен;
 • Центрове за подкрепа на уязвими деца и семейства в Малко Търново, Куклен, Баня и София;
 • Социален център за жени в неравностойно положение в София;
 • Център за интеграция на бежанци и мигранти в София;
 • Центрове за образователни дейности за деца и възрастни бежанци в регистрационно-приемателните центрове в София, Харманли и Любимец.
 • Център за подкрепа на бездомни в Бургас.

 

Мобилна грижа

 • Домашни грижи за стари самотни болни хора в Малко Търново, Пловдив и София
 • Подкрепа на улицата за бездомни в Бургас и София
 • Контрол и превенция на туберкулозата в ромската общност, сред инжекционно употребяващите наркотици, децата в риск, бездомните и хората с алкохолна зависимост в София

 

Къде работим
Седалището на организацията е в София, дейностите се развиват на местата, където е представена Католическата екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен и Покрован, както и в Баня (общ. Нова Загора), Веселиново (общ. Тунджа), Харманли и Любимец.

 

Организационна структура

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. В него членуват по двама представители от нашите енорийски доброволчески структури в Пловдив, Бургас, Куклен и Малко Търново. Общото събрание избира 3-членен Управителен съвет, който назначава Изпълнителен директор.

 

Нашите сътрудници

През 2019 организираните от нас дейности бяха реализирани от 100 платени служители и 239 доброволци. Както и при хората, на които помагаме, и тук няма значение религиозната принадлежност. Важно е хората да зачитат християнската етика.