Мобилна и стационарна грижа за бездомни в Бургас

Начало на проекта
01/01/2019
Край на проекта
31/12/2019
Събрани
49000 BGN
Необходими
71000 BGN
Последно обновяване: 25/02/2019

Основна цел

Искаме да ограничим последиците от социалното изключване и бедността на бездомните хора чрез обединяване и мобилизиране на всички налични ресурси, включително близки и роднини, неправителствени организации и широката общественост. За осъществяването на тази цел, екипът ни в Бургас се стреми да даде цялостна информация за предоставяните услуги както на всеки човек, до когото успява да достигне по време на обходите по улиците, така и на потърсилите подкрепа директно в нашия дроп-ин център. По този начин хората, които идват със заявки само за получаване на храна или дрехи, постепенно започват да виждат в наше лице професионалисти, които могат да им помогнат с разрешаване на различни проблеми, съпътстващи начина им на живот.

 

 

Целева група

Подкрепяме хора, които поради различни обстоятелства са останали без дом.  Те могат да бъдат групирани в четири категории:

 • Хора,  които живеят предимно на улицата и при които този начин на живот е довел до пълна социална изолация и изключване от обществения живот.  За тях са характерни хронични проблеми с психичното здраве или някакъв вид зависимост. При тях ресурсите за „връщане“ в обществото са на много ниско ниво. Подкрепата за тях е под формата на базови грижи, които те могат да ползват без задължение да изпълняват специални условия за получаването им. Много често това са хора в напреднала възраст със сериозни здравословни проблеми, за които всяка трудова дейност е непосилна. Единствената възможност за настаняване в техния случай е общинският приют, който може да се ползва за три месеца годишно от даден човек. Работата с живеещите на улицата е в посока търсене на възможност за дългосрочно настаняване.

Хора, попаднали в ситуация, характеризираща се със загуба на опори за ефективно участие в обществения живот. Тази загуба обаче

 • може да бъде преодоляна за различен период от време с помощта на външни фактори като подкрепата на нашия екип или на други служби, работещи в тази сфера. Този тип хора притежават повече ресурси за справяне.
 • Хора, които са живели в институции до 18-годишна възраст. Те се характеризират с придобити минимални уменията за независим живот, като житейската им нагласа, повлияна от институцията е такава, че и в по-късен етап от своя живот пак търсят някакъв вид външна подкрепа. Трудно се задържат на една и съща работа или в една и съща квартира.
 • Хора, които на практика не са бездомни, но въпреки наличието на някакъв подслон, живеят в крайна мизерия и не могат да посрещнат елементарните си потребности поради психично заболяване или физическо увреждане. При тях наличната подкрепа от държавните институции не е достатъчна за достоен и пълноценен живот.

 

Как помагаме

Дейностите на екипа ни Бургас в подкрепа на бездомните хора са разпределени в следните направления:

Ниско-прагови услуги, които са достъпни за всички желаещи

 • предоставяне на възможност за битово-хигиенно обгрижване в нашия дроп-ин център: къпане, подстригване и бръснене, пране на дрехи и получаване на нови дрехи и обувки;
 • предоставяне на освежителни напитки – кафе, чай и бульони;
 • предоставяне на топъл обяд, от който ежедневно могат да се възползват над 30 души;
 • предоставяне на топла закуска;
 • раздаване на шоколади и плодово пюре;
 • възможност за гледане на филм;
 • социално консултиране, изслушване и изготвяне на съвместен план за действие при дадена заявка за подкрепа;
 • възможност за нови социални контакти и запознаване с хора от тази общност;
 • консултиране при наличие на здравословен проблем и/или насочване и придружаване към здравно заведение;
 • предоставяне на здравни медикаменти и хигиенни консумативи,  (болкоуспокояващи, обезпаразитяващи, противовъзпалителни);
 • възможност за противогъбични  промивки и компреси;

Услуги по заявка

Придружаване и финансова подкрепа при изготвяне и издаване на:

 • лични документи;
 • документи за настаняване в домове;
 • документи за ТЕЛК;
 • документи за пенсия;
 • друг вид необходими документи;

Насочване и посредничество пред различни институции 

Цел на тази услуга е извеждането на клиентите от уязвимата им позиция чрез:

 • улесняване на достъпа до здравно обслужване, помощ за избор на медицински специалист или здравно заведение и придружаване до медицински служби;
 • консултиране и съдействие при търсене и намиране на подходяща работа;
 • насочване към служби и институции, които биха могли да помогнат с подкрепа извън нашите ресурси;
 • посредничество пред общински, социални и други институции, включително сътрудничество с кризисни центрове и домове за настаняване на стари хора с физически или психически увреждания;
 • посредничество пред работодатели;
 • посредничество пред близки и роднини (при необходимост).

Жилищно настаняване

 • Изработване на критерии за настаняване;
 • Сключване на споразумение/договор с потребителя;
 • Стартиране на предварителна психо-социална работа с бъдещия потребител;
 • Изготвяне на индивидуален план за работа, включващ часова ангажираност;
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред в жилището и проследяване на спазването му;
 • Изготвяне на график с домашни ангажименти на всеки от потребителите, като той може да бъде ориентиран и към индивидуалните силни страни на клиентите;
 • Извършване на контролни проверки от страна на екипа ни, които ще бъдат регулярни и/или изненадващи.
 • Участие в групово и/или индивидуално консултиране на потребителите, насочено към отработване на конфликти /вътрешни и външни/ и придобиване на умения;
 • Постоянна подкрепа за активност при търсенето на работа, квартира или друг начин за стабилизиране.

 

Нашият екип

Екипът ни включва ръководител, социален работник и социален асистент. Ръководителят управлява и координира дейностите. Изготвя периодични доклади за извършените дейности и изразходвани средства. Изготвя препоръките за повишаване ефективността на работата. Социалният асистент осъществява приема в стационарния център и следи за битово – хигиенните дейности. Социалния работник осъществява придружаването до институции и консултирането на хората, относно техните заявки. Двамата се грижат за мобилните обходи и раздаването на храната. Доброволците са допълнителна възможност да достигнем до повече хора и да повлияем на общественото мнение. Психологът провежда две сесии седмично с бездомните, които ще бъдат настанени в преходното жилище.

 

Постижения

 • 154 пъти насочвахме хора към работодатели, като 6 от тях започнаха постоянна  работа на трудов договор;
 • 18 пъти придружавахме и заплащахме издаването на различни лични документи;
 • Проведени бяха 1300 консултации с цел  идентифициране на потребности и изготвяне на индивидуален план за работа
 • Услугата Битово-хигиенни нужди е използвана общо 1650 пъти (Пране на дрехи, къпане, подстригване, бръснене);
 • 24 човека взеха участие в мероприятия от културно-развлекателен характер (Организирано посещение на кино – гледане на образователен филм).
 • 155 пъти придружихме нуждаещите се и посредничихме пред институции, служби или организации. В това число – Община Бургас, Община Несебър, Паспортна служба, с. Голямо Буково, с. Оризаре, ЦПЗ – Бургас, Център за временно настаняване – Бургас, НОИ–гр. Бургас, Д”СП”-гр. Бургас, Д”БТ”–гр. Бургас, МЦ „Николай Чудотворец”, Болница „Сити клиник“  и др.;
 • 32 пъти придружихме бездомни хора и заплащахме медицинските им прегледи и изследвания;
 • На 18 осигурихме цялостно лечение;

В партньорство с Община Бургас и фондация „Комунитас“ осигуряваме топла храна на предварително избрани пунктове, където се събират бездомни хора:

•          Спирката на бул. „Мария Луиза“ в близост до Автогара Запад.

•          Паркингът под пазар Краснодар.

•          Спирката срещу Трета поликлиника.

•          Работническите общежития в ж.к. Славейков.

 

Със специализиран микробус извършваме обходи по улиците, за да достигнем до всички хора, включително и до тези, които не могат сами да се придвижат до нашия център или до обявените пунктове.

Включваме бездомните хора в ежедневно почистване пред и около дроп-ин центъра.

Осигурихме топли закуски с подкрепата на съседната пекарна.

Друга дейност, която стартирахме през зимните месеци на годината е „ППП - подслони, подкрепи, премини”. Дейността по програмата е насочена към извеждане на хора, които отскоро живеят на улицата от уязвима позиция, използвайки различни социални, икономически и психологически механизми. През месеците октомври, ноември и декември, в програмата участваха трима бенефициенти, които настанихме в работническо общежитие. Ежеседмично провеждахме психологически и социални консултации с тях.

Продължаваме да работим съвместно и с Центъра за временно настаняване на бездомни хора по няколко направления:

 1. Съдействие при изкарване, попълване и подаване на необходимите документи за настаняване.
 2. Придружаване и заплащане на медицински прегледи на потребителите на Дома.
 3. Придружаване и заплащане за изкарване на лични документи.

 

Наблюдавани положителни тенденции:

 • Сравнително ниско ниво на употреба на други психоактивни вещества;
 • Липса на нови клиенти с психиатрична диагноза, а именно шизофрения;
 • Сравнително добро овладяване на агресивните импулси при голяма част от клиентите, със спорадично отклоняващи се изяви;
 • Стабилна общност с добра вътрешна комуникация и подкрепа при нужда.
 • При формулирани значими обекти има ясни вътрешногрупови правила и саморегулиране на групата /най-лесно измеримата ценност е алкохола/.
 • Изградени защитни механизми за поддържане на избрания начин на живот, извеждайки позитивите, пред негативите от него.

 

Постиженията ни в цифри

 • Раздадохме общо 2120 бр. топли храни и над 600 бр. закуски;
 • 4900 топли напитки бяха раздадени ежедневно в стационарния ни център;
 • 261  пъти раздадохме дрехи и обувки;
 • 273 пъти сме раздавали лекарства според нуждите на бенефициентите;

 

Трудности и предизвикателства 

 • Понижаване на честотата на срещи с бездомните, поради хубавото време;
 • Задържане на нивото на алкохолна злоупотреба;
 • Криминално минало при близо 90% от бездомните;
 • Неконкурентоспособност на бездомните на трудовия пазар и високи, често нереалистични очаквания у тях;
 • Дискриминация от страна на работодателите;
 • Амбивалентност по отношение на желанието за работа и трудности за спазване на трудовата дисциплина;
 • Липса или загуба на умения за финансово планиране и управление на средства;
 • Трудности при приемане на зависимостта или идентифициране на злоупотреба от страна на клиентите;
 • Амбивалентност по отношение на желание за лечение на зависимостта;
 • Нужда от комплексно обхващане на зависимостта заедно с извеждането от живота на улицата, тъй като двете се поддържат взаимно.
 • Загуба на интерес към социализиране в широка група, поради промяна на самооценката;
 • Трудности в адаптацията в „нормална” среда, свързани с загуба на социални умения и настъпилите личностни промени;
 • Липса на мотивация за промяна, свързана със спецификата на групата /зависимости, автодискриминация, трудностите, с които се сблъскват при живота на улицата, социална изолация и други/.

 

Партньори

Финансова подкрепа от фондация „Комунитас“ и Община Бургас

Съдействие от Община Несебър, Паспортна служба, с. Голямо Буково, с. Оризаре, ЦПЗ – Бургас, Център за временно настаняване – Бургас, НОИ–гр. Бургас, Д”СП”-гр. Бургас, Д”БТ”–гр. Бургас, МЦ „Николай Чудотворец”, Болница „Сити клиник“.

 

За контакти

 

Спиридон Панайотов [координатор]

+359 88 820 0319

caritas.burgas@caritas-sofia.org

Лични истории