Търсещи и получили международна закрила

Общият брой на чуждестранните граждани потърсили международна закрила в България през последните години е почти 40,000. Преобладаващата част от тях идват от райони помрачени от тежки военни конфликти, сред които Сирия, Афганистан и Ирак.

Пристигайки в страната, много от търсещите закрила не разполагат с никакви финансови средства, а някои нямат и документи за самоличност. Тези хора са една изключително уязвима група, не само заради ужаса, който са преживели, но и заради това през което им предстои да минат тепърва. Адаптацията в нова държава и различна култура може да бъде предизвикателство за всеки един от нас, но тя представлява особено голяма трудност за търсещите закрила, които често срещат неразбиране и негативни нагласи от страна на местното население.

Подобна липса на съчувствие и толерантност е в пълен разрез с ценностите, които Каритас София изповядва. Християнството диктува съпричастност със страдащия и нуждаещ се човек, без да дискриминира на база вероизповедание или етническа принадлежност. “Защото такова е благовестието, което чухте изпърво, - да любим един другиго” (1 Йоан 3:11). Нашата организация вярва в любовта към ближния и в отговорността на всеки един от нас да сподели благата дадени му от Господ с онези, към които животът е бил по-суров.

Поради рязкото увеличение на броя на пристигащите в последните две години, Каритас София сформира цял отдел, чиито усилия са насочени единствено и само към подобряване ситуацията на търсещите закрила у нас.

Каузи

Новини