За нас

Нашата мисия

Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние, служителите и доброволците от Каритас София, подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия. Каритас София е изразител на Социалното учение на Католическата църква.


Биография

Каритас София е учредена на 31 август 1993, регистрирана е от Софийски градски съд на 20 април 1994 и е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието под №20030416009, като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. През 90те години организацията е фокусирана върху спешната хуманитарна помощ с цел оцеляване във времето на икономическата криза. С началото на новия век започва развитието на дългросрочните грижи. За целта Каритас София се регистрира в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, като лицензиран доставчик на социални услуги.


За кого се грижим

Всеки човек е създаден по Божий образ и в негово лице ние виждаме Бог. Следвайки думите на Христос „Каквото сте сторили на моите най-малки братя и сестри, мене сте го сторили“, ние се грижим за най-страдащите, както бихме се погрижили за Него. Нямаме собствени средства и разчитаме на проектно финансиране, затова не можем да помагаме на индивидуални случаи. Подкрепяме стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни. Съдействаме и на хората, които искат да помагат като доброволци.


Как се грижим

Поддържаме следните стационарни грижи:

 • 1 дневен център за стари хора
 • 1 дневен център за възрастни хора с увреждания
 • 1 център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания
 • 3 центъра за обществена подкрепа – комплексни грижи за деца и семейства
 • 1 социален център за жени в неравностойно положение
 • 1 център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци и търсещи убежище


Мобилната ни теренна работа се изразява в

 • 4 екипа за домашни грижи за стари и болни хора
 • 1 екип за грижа на улицата за бездомни
 • 1 екип за грижа на улицата за зависими от психоактивни вещества
 • 2 екипа за контрол и превенция на туберкулозата сред бежанци и младежи в риск
 • 1 екип за подкрепа на ромски деца, чиито родители работят в чужбина
 • 1 екип от доброволци за образователни дейности с деца и възрастни бежанци.


Къде работим

Седалището на организацията е в София, дейностите се развиват на местата, където е представена Католическата екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен и Покрован (общ. Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова Загора), Веселиново (общ. Тунджа).